Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Brf Anna                

 

Till alla medlemmar i HSB Bostadsrättsföreningen Anna

 

 

TILLSAMMANS MED DINA GRANNAR ÄGER DU FÖRENINGEN

Att bo med bostadsrätt i HSB innebär mer än bara att bo i en lägenhet. Det betyder att du äger och förvaltar din bostad tillsammans med de andra medlemmarna i din bostadsrättsförening. Här ingår du i en gemenskap med både ansvar och rättigheter, där alla arbetar för samma mål - ett tryggt och bra boende. Du har med andra ord möjlighet att påverka ditt boende ur alla synvinklar - ekonomin, trivseln, miljön, framtiden.....

 

NÄR MAN BOR I BOSTADSRÄTT BETALAR MAN BARA VAD DET FAKTISKT KOSTAR

Bostadsrättsföreningen drivs enligt självkostnadsprincipen. Medlemmarnas månadsavgifter ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnaderna och planerat framtida underhåll. Styrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid föreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska sitta kvar eller om ni ska välja en annan.

 

Du kan själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere, genom att spara på värme, vatten och elförbrukning. Fel på värme- och ventilationssystem, droppande kranar och kinkande spolmekanismer ska genast åtgärdas eller anmälas. Sparidéer är välkomna.

 

Underhåll av vår fina utemiljö, mark och trädgård sköter vi själva. Exempel på detta är gräsklippning, rensning av rabatter, och häckklippning. Detta behöver vi göra både löpande och vid gemensamma städdagar vår och höst. Det är allas ansvar att bidra med sin del.

 

Brf Anna har skötselavtal för hissar, ventilationsinstallationen och trappstädning. Vissa underhållsarbeten köps på entreprenad.

 

DU BESTÄMMER

Du bestämmer om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i våningen – t.ex. flytta väggar – måste du emellertid ha tillstånd från föreningens styrelse innan du sätter igång. Du får inte göra något med din lägenhet som kan påverka dina grannars lägenheter. Exempelvis behöver du rådgöra med styrelsen om du vill byta köksfläkt. En köksfläkt av annat slag än de som är godkända för föreningens ventilationssystem kan sätta ventilationssystemet ur funktion och matos kan komma ut i din grannes lägenhet.

 

I Brf Anna avsätts en del av månadsavgiften till en fond för underhåll av själva fastigheterna för att möta framtida reparationsbehov.

 

ATT ÄGA TILLSAMMANS KAN GÖRA LIVET TRYGGARE

För många är det en trygghet att känna sina grannar. Om eller när man behöver är det nära till hjälp. Tillsammans skapar man den bomiljö man vill ha.

 

Trivsel och ordning har alltid varit honnörsord i vår förening och det innebär att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt. Den gemensam vår- och höststädning både håller kostnaderna nere och ger många grannkontakter.

 

VARJE MEDLEM HAR LIKA MYCKET ATT SÄGA TILL OM

En gång om året (april/maj) håller föreningen ordinarie föreningsstämma och väljer bl.a. styrelse och revisorer. Det är viktigt att alla medlemmar gör sin röst hörd. Ju mer du kan – och vill – engagera dig, desto större utbyte får du av din bostadsrätt. Medlemmar kan lämna in "motioner" dvs. förslag till årsstämman. Motionerna skall lämnas in skriftligt före mars månads utgång.

 

Har du intresse av arbete i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Kontakta valberedningen i god tid innan föreningsstämman. Det finns särskilda kurser för styrelsemedlemmar. Det gör arbetet både roligt och intressant.

 

 

 

         INFORMATION OM DITT BOENDE I BRF ANNA

 

 

 

Barnvagnar                           Barnvagnar ska förvaras inom lägenheten eller i cykelrummen.
                                                De får absolut inte placeras i trapphusen.

 

Cyklar                                     Cyklar kan placeras i cykelrummen eller i cykelställ utomhus.

Eldistribution                        Föreningen tecknar avtal med elleverantör för fastighetens elbehov. För den privata                                                                    elförbrukningen finns elmätare som registrerar varje lägenhets konsumtion. Det är upp till                                                           varje lägenhetsinnehavare att teckna det bästa möjliga avtalet. Distributör till Brf Anna är                                                        Vattenfall, Östra.

 

Felanmälan                            Felanmälan görs i första hand till vicevärden eller någon annan i styrelsen.

                                  Vid akut skada (ex. vis vattenläcka el. dylikt) kan man dygnet runt få hjälp av jourhavande                                                         reparatör. Information kommer att finnas på anslagstavlan i respektive trapphus. Kostnad för                                                    utryckning kan debiteras om bostadsrättshavaren själv är vållande till felet.

 

Fritidsverksamhet                Snickarbod
                                                Föreningen har en snickarbod (hobbylokal) i Forsgränd 5, ingång från norra gaveln. Ta                                                               kontakt  med vicevärden för mera information.

 

 

Förrådsutrymme                  I varje hus har källarutrymme, och för ett par lägenheter vindsutrymme, tilldelats                                                                        respektive lägenhetsinnehavare. Låsning av detta tilldelade utrymme är upp till varje medlem.

 

Gästrum                                  I Forsgränd 7 finns ett gästrum med två bäddar att hyra för gäster till våra boende. Detta är                                                       nyligen renoverat och har nu även dusch och wc. Bokningsinformation finns på anslagstavlan                                                   i respektive trapphus.

 

Hundar/katter                       Alla är inte lika förtjusta i husdjur. Tänk på detta när du möter grannar och besökande. Rasta                                                    husdjuren på allmän mark, och inte i direkt anslutning till husen. Kom ihåg att plocka upp                                                          efter din hund.

 

Information                           Brf Anna har en egen hemsida www.brfanna.com med såväl historisk som aktuell information                                                  om våra hus och området vi bor i. Webbsidan har skapats föreningens tidigare sekreterare                                                          May-Lise Skansare. Nu uppdateras den kontinuerligt av Lena Hedlund.

                                                                                                                                                         

                                                ”Anna-Bladet” är en intern skrift som innehåller information från styrelsen. Den delas ut i                                                           din brevlåda och publiceras på hemsidan.

 

Kontakt med styrelsen       kan ske i första hand via e-post till adressen tillstyrelsen@brfanna.com.

 

Lås och nycklar                    Fel på låset till lägenhet åtgärdas av bostadsrättshavaren (§31 punkt 5, normalstadgar för HSBs                                                  bostadsrättsföreningar, version 5). Det finns ingen huvudnyckel för dessa lås. Kontakta                                                              styrelsen om du har hängt reservnycklar i tuben, annars måste du tillkalla låssmed om du låst                                                    dig ute. Avgift utgår vid sådant tillfälle. Du måste också vara beredd att legitimera dig. Ev.                                                        byte  av lås betalas av lägenhetsinnehavaren.

 

Nycklar                                   Lägenhetsnycklarna passar även till tvättstuga, källarförråd och cykelrum. Till varje lägenhet                                                    hör dessutom en bokningskloss för tvättid med nyckel.

                                                Extra lägenhetsnycklar kan beställas hos låsfirma efter kontakt med HSB som utfärdar ett                                                          skriftligt intyg.


                                                Förlorar du bokningsnyckeln till tvättstugorna, kontakta vicevärden. Denne kan mot avgift                                                        skaffa dig ny bokningskloss med nycklar.

 

Ohyra                                      Fastigheterna är försäkrade mot angrepp av skadedjur och ohyra via Länsförsäkringar. Om du                                                   märker att din lägenhet utsatts för angrepp kontakta vicevärden eller annan person i styrelsen.                                                   Det kan gälla allt från skadeinsekter till möss. En representant kommer då att besöka dig för                                                     att bestämma typ av bekämpning samt ge råd om hur fortsatta angrepp undviks. Vi avråder                                                       från att den boende själv försöker bekämpa ohyran. Att notera: Spindlar bedöms inte som                                                         skadeinsekter.
 

Portarna                                 Öppnas med portkod eller nyckel. Var restriktiv med att förmedla portkod till ev. besökare.

 

                                                  Använd nyckel vid kall väderlek så att porten inte står öppen onödigt länge och släpper ut                                                          värmen från trapphusen. Använd handtagen för att dra upp dörrarna, inte nyckeln.

 

Parkering                               Allmänna regler om parkering

                                                  Numrerade parkeringsplats med eller utan elstolpe är hyrda platser och får bara disponeras av                                                    den som hyr platsen. Ansökan om P-plats görs till vicevärden.

 

                                                  Besöksplatser till Brf Anna
                                                   Bostadsrättsföreningen Anna disponerar 2 parkeringsplatser avsedda för gästparkering, vid                                                       norra gaveln av Forsgränd 7. För att få använda parkeringen behöver din gäst ett

                                     parkeringstillstånd.

 

Radio/TV                                Lägenheterna är anslutna till kabel-TV som består av f.n. (jan 2011) 13 kanaler. Endast                                                             godkända anslutningskablar får användas och dessa kan du köpa i fackhandeln.

 

                                                  Vid installation och användande av s.k. hemmabio, tänk på att speciellt basljudet sprider sig genom väggar och tak.  Av hänsyn till dina grannar, undvik fast montering av högtalare i betongväggar. Tänk också på att dina grannar kanske har sitt sovrum under eller över ditt radio/tv rum. Ditt golv är en grannes tak!

                                                   

Stadgar                                   Föreningens stadgar utgörs av HSB:s normalstadgar som har anpassats och antagits av Brf                                                        Annas ordinarie föreningsstämma 2017 och 2018. Stadgarna är i skrivandets stund under                                                          tryckning och delas ut till bostadsrättshavare på kommande medlemsmöte.

 

Sophantering/källsortering Föreningen har i Forsgränd 5 en återvinningsanläggning för återvinning av icke skrymmande                                                    förpackningsmaterial och för köksavfall. Du kommer in i rummet med din lägenhetsnyckel.                                                      Övrigt avfall forslar du själv till kommunens sopstation vid Björshult, alternativt någon av                                                        kommunens mobila återvinningscentraler. Information om när och var dessa finns lämnas av                                                    Nyköpings kommun.


Sortering av använda och tomma förpackningar skall ske enligt följande.
I soprummet finns kärl för: Ofärgat glas, färgat glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, hård plast, mjuk plast, tidningspapper, glödlampor, småbatterier och hushållsavfall. Följ skyltning på respektive sorteringskärl.


Saker som innehåller material från flera fraktioner sorteras efter det material som överväger. Om det med lätthet kan tas isär så skilj på de olika materialen och sortera.

                                                  I tveksamma fall sorteras avfallet som hushålls/restavfall men det måste då vara förpackat i en väl tillknuten plastpåse. (Dock ej den gröna för komposterbart avfall som kommunen tillhandahåller) Går det inte att förpacka på detta sätt är det kommunens mobila sopstationer eller stationen vid Björshult som gäller.


 Det du inte kan lämna i soprummet är: Grovsopor såsom kyl/frysskåp, TV-apparater och övrigt elektronikskrot, skrymmande förpackningar, uttjänta möbler eller köksredskap, metallskrot samt miljöfarligt avfall som färger, lösningsmedel, bilbatterier o.dyl.  Sådant avfall skall lämnas vid kommunens återvinningsanläggningar.

 

 

Här följer en kortfattad beskrivning av de förpackningar som kan lämnas i vår återvinningsanläggning.

                                                   

Hushållsavfall.

Hushållsavfallet består dels av komposterbart avfall och dels av s.k. restavfall. Det komposterbara skall läggas i grön påse som tillhandahålls av kommunen och det övriga ska läggas i valfri påse som du skaffar själv.

 

Sopor och avfall får inte placeras utanför kärlen. Notera att inga sopor får läggas oförpackade i denna behållare.


Ibland händer det att kärlen blir fulla. Vänta då gärna tills de har tömts
.


Ofärgat glas.
Flaskor och burkar som är av ofärgat glas.


Färgat glas
Flaskor och burkar som är av färgat glas.

O B S: Avfall av porslin eller keramik får inte läggas här utan skall sorteras som hushållssopor eller restavfall.


Pappersförpackningar.
Mjölk och övriga dryckeskartonger samt övriga emballage av huvudsakligen papper och kartong. Det är särskilt viktigt att pappersförpackningar med plast eller aluminium-beläggning sorteras i denna del men du kan också lägga andra påsar och småkartonger av papper här.

 

Wellpapp

Kartonger och förpackningsmaterial av wellpapp läggs i ett särskilt fack längst in i soprummet. Kartonger ska vikas ihop och vid behov skäras sönder för att inte ta för stor plats.


Metallförpackningar.
Burkar, metallock, kapsyler, metalltuber, aluminiumfolie och andra förpackningar av metall.

 

Hårdplast
Burkar, flaskor och andra förpackningar av hårdplast. Notera att blomkrukor av plast sorteras som hushållssopor eller restavfall.


Mjuk plast.
Plastfolie t ex påsar och omslag samt sådana tråg av frigolit som brukar användas vid butiksförpackning av mat. Även frigolitkulor som används som stötskydd i kartong-förpackade artiklar sorteras som mjukplast.

 

Glödlampor.

En behållare finns för vanliga glödlampor och en för lågenergilampor.


Småbatterier.
Alla typer av småbatterier, i speciell behållare.

 

                                                  Tidningspapper.
Tidningar, trycksaker och skrivpapper. Ej kuvert eller dylikt.

 

Trapphusen                            Det är absolut förbjudet att i entré eller på trapplan ställa cyklar, barnvagnar, kälkar el. dyl.                                                         Föreningen är (bl. a. i våra försäkringsvillkor) skyldig se till att dessa utrymmen hålls fria                                                         annars uppstår en säkerhetsrisk vid utrymning (brand el. liknande). Det kan också förhindra                                                       eller försvåra sjuktransporter. Slutligen, så minskar det naturligtvis trivseln och hindrar                                                             städningen. De radiatorer som sitter i varje trapphus sköts av ansvariga. Ändra inte på                                                             värmereglagen. ·

                                                 

Tvätt                                        Tvättstugor
                                                 Föreningen har 3 tvättstugor, en i varje hus. Tvättstugorna får användas endast under de tider                                                     som anges i respektive hus.         

                                                 Tvättmaskinen i Forsgränd 17 har automatisk dosering av tvättmedel.

                                                  Bokning av tvättid sker genom att bokningsklossen sätts fast i bokningstavlan. Du disponerar                                                    därefter tvättstugan under den tid som din bokningskloss täcker. Kan du inte utnyttja bokad                                                        tid, flytta eller parkera klossen.

 

                                                 Det finns ingen bestämmelse om när du inom bokad tid måste påbörja ditt pass, endast att du                                                     måste vara klar när passet är slut. Notera att tvätt efter 22:00 inte är tillåtet.

                                                 Om någon av maskinerna inte fungerar som avsett, märk denna med en lapp, och anmäl felet                                                     till vicevärden direkt!

 

                                                 Det är synnerligen viktigt att reglerna för bokning av tvättstugor följs och att maskiner och                                                       lokal städas ordentligt efter användandet. Städning av maskiner innebär att du behöver ta bort                                                   ludd och damm både ut torktumlaren och torkskåpet. Du behöver även torka bort överflödigt                                                    tvättmedel och sköljmedel ur respektive fack på tvättmaskinen. Rester av parfymerade tvätt-                                                      och sköljmedel kan framkalla besvär hos efterkommande användare om denna är allergisk mot                                                  parfymer. Mangla inte tvätt som är alltför fuktig, mangelduken kan då bli förstörd.


                                                 Se och följ även de regler som finns uppsatta i varje tvättstuga.

 

                                                 Om du är ledig under dagtid, spara kvällstiderna och helgerna till dem som arbetar.

 
                                                  Ta inte med dig hund, katt eller andra husdjur till tvättstugan. Det finns personer som är                                                            allergiska mot pälsdjur och det är ett bra sätt att hjälpa dem till en besvärsfri tillvaro.

 

Underhåll/reparation          Allmänt

                                               Bostadsrättshavaren rättigheter och skyldigheter regleras i normalstadgarna § 31.

                                               ”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att                                                      bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att                                                              bekosta  åtgärderna”

                                                 
                                              Huvudprincipen är att bostadsrättshavaren själv underhåller sin lägenhet och föreningen                                                            underhåller fastigheterna i övrigt. En grov tumregel är att du ansvarar för det du kan se i din                                                    lägenhet. Är du osäker, kontakta någon i styrelsen. Fasta delar som är gemensamma, el, vatten,                                                  ventilation etc. får inte förändras utan att styrelsen har kontaktats.


                                               Om du pga. ovarsamhet eller bristande underhåll blir vållande till skada på fastigheten även i                                                     den del som faller inom föreningens underhållsansvar, är du skyldig att betala                                                                             självriskkostnaden i föreningens fastighetsförsäkring vid eventuella reparationsarbeten.                                                             Föreningens fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar har tilläggsförsäkring för sistnämnda                                                           ansvar.


                                               Bad- och duschrum
                                               För att undvika vattenskador är det viktigt att bad och duschrum används och vårdas på riktigt                                                   sätt. Om du gör hål i golv och väggar för att montera egen utrustning se till att du får en sköljtät                                                 fastsättning. Använd silikon eller likvärdig tätmassa och glöm inte att täta gamla hål när du                                                        ändrar i inredningen.

 

                                                  Golvbrunnen bör rengöras minst ett par gånger per år genom att lyfta bort galler och                                                                  eventuell behållare i brunnen. Även ventilen för evakuering av luft skall rengöras ett par                                                            gånger per år.

 

                                                  Elinstallation

                                                  Alla ändringar av lägenhetens elinstallation skall göras av fackkunnig person. Kontakta HSB                                                    Service eller valfri auktoriserad elinstallatör om du vill komplettera eller ändra något. I                                                              övrigt se under rubriken Felanmälan.

 

                                                  Fastighetsservice   

                                                  Föreningen har ett avtal med Samhall AB för trappstädning. För ventilationsservice anlitar vi                                                    Plåt & Ventilation AB. För övriga löpande serviceåtgärder anlitas HSB Service eller annan                                                        entreprenör.

 

                                                 Om du skall installera en ny inredningsenhet t.ex. spis eller kylskåp, kan du begära offert från                                                   HSB eller annan återförsäljare liksom ex. vis för renovering och ombyggnadsarbeten i                                                               lägenheten.

 

Ventilation                             Ventilationsanläggning
                                                Våra fastigheter har central ventilation, till- och frånluftssystem                       

                                   Vid matlagning kan spiskåpan ställas in på forcerat utsug. Om du upptäcker att ventilationen

                                   fungerar dåligt anmäl då detta till vicevärden.

 

                                                  Fläktsystemet får inte störas genom att egna fläktar inmonteras.

 

Värme                                     Värmesystem
                                                 Fastigheterna har ett vattenburet värmesystem med termostatstyrda ventiler på varje element.

Övrigt                                      Om du inte finner den sökta informationen, eller är osäker, kontakta någon i styrelsen. Det                                                         finns anslag i varje trappa om styrelsens sammansättning.

 

Nyköping i maj 2019.

 

Styrelsen i Brf Anna