Information om ditt boende 

Till alla medlemmar i HSB Bostadsrättsföreningen Anna

                                                   

TILLSAMMANS MED DINA GRANNAR ÄGER DU FÖRENINGEN

Att bo med bostadsrätt i HSB innebär mer än bara att bo i en lägenhet. Det betyder att du äger och förvaltar din bostad tillsammans med de andra medlemmarna i din bostadsrättsförening. Här ingår du i en gemenskap med både ansvar och rättigheter, där alla arbetar för samma mål - ett tryggt och bra boende. Du har med andra ord möjlighet att påverka ditt boende ur alla synvinklar - ekonomin, trivseln, miljön, framtiden.....

 NÄR MAN BOR I BOSTADSRÄTT BETALAR MAN BARA VAD DET FAKTISKT KOSTAR

Bostadsrättsföreningen drivs enligt självkostnadsprincipen. Medlemmarnas månadsavgifter ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på föreningens lån samt driftskostnaderna och planerat framtida underhåll. Styrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid föreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska sitta kvar eller om ni ska välja en annan. Du kan själv hjälpa till att hålla kostnaderna nere, genom att spara på värme, vatten och elförbrukning. Fel på värme- och ventilationssystem, droppande kranar och kinkande spolmekanismer ska genast åtgärdas eller anmälas. Sparidéer är välkomna.

 DU BESTÄMMER

Du bestämmer om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i våningen – t.ex. flytta väggar – måste du emellertid ha tillstånd från föreningens styrelse innan du sätter igång. Du får inte göra något med din lägenhet som kan påverka dina grannars lägenheter.

I Brf Anna avsätts en del av månadsavgiften till en fond för underhåll av själva fastigheterna för att möta framtida reparationsbehov.

 ATT ÄGA TILLSAMMANS KAN GÖRA LIVET TRYGGARE

För många är det trygghet att känna sina grannar. Om eller när man behöver är det nära till hjälp. Tillsammans skapar man den bomiljö man vill ha. Trivsel och ordning har alltid varit honnörsord i vår förening och det innebär att vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt.

Gemensam vårstädning och höststädning håller kostnaderna nere och ger många grannkontakter.

 VARJE MEDLEM HAR LIKA MYCKET ATT SÄGA TILL OM

En gång om året (april/maj) håller föreningen ordinarie föreningsstämma och väljer bl.a. styrelse och revisorer. Det är viktigt att alla medlemmar gör sin röst hörd. Ju mer du kan – och vill – engagera dig, desto större utbyte får du av din bostadsrätt. Medlemmar kan lämna in "motioner" dvs. förslag till årsstämman. Motionerna skall lämnas in skriftligtföre mars månads utgång.

Har du intresse av arbete i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Det finns särskilda kurser för styrelsemedlemmar. Det gör arbetet både roligt och intressant.

 

 

Bostadsrättsföreningen Anna

2014


         INFORMATION OM DITT BOENDE I BRF ANNA

 

Barnvagnar: Barnvagnar ska förvaras inom lägenheten eller i cykelrummen. De får absolut inte placeras i trapphusen.

Cyklar: Cyklar kan placeras i cykelrummen eller i cykelställ utomhus.

Eldistribution: Föreningen tecknar avtal med elleverantör för fastighetens elbehov. För den privata elförbrukningen finns elmätare som registrerar varje lägenhets konsumtion. Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att teckna det bästa möjliga avtalet. Distributör till Brf Anna är Vattenfall, Östra.

Felanmälan: Felanmälan görs i första hand till vicevärden eller någon annan i styrelsen. Vid mer brådskande fall ring HSB Service. Vid akut skada (ex. vis vattenläcka el. dylikt) kan man dygnet runt få hjälp av jourhavande reparatör genom att ringa SÄKIA 0155-21 02 00. Kostnad för utryckning kan debiteras om bostadsrättsinnehavaren själv är vållande till felet.

Fritidsverksamhet               

Snickarbod: Föreningen har en snickarbod (hobbylokal) i Forsgränd 5, ingång från norra gaveln. Ta kontakt med vicevärden för mera information.

Hobbyrum: I AKTIVITETSLOKALEN, ingång från restaurangen. Denna lokal är tillgänglig även för syjuntor och annan verksamhet såsom att lägga pussel, spela kort, m.m.

Förrådsutrymme: I varje hus har källarutrymme, och för ett par lägenheter vindsutrymme, tilldelats respektive lägenhetsinnehavare. Låsning av detta tilldelade utrymme är upp till varje medlem.

Hundar/katter: Alla är inte lika förtjusta i husdjur. Tänk på detta när du möter grannar och besökande. Rasta husdjuren på allmän mark, och inte i direkt anslutning till husen. Kom ihåg att plocka upp efter din hund.

Information  Brf Anna har en egen hemsida www.brfanna.com med såväl historisk som aktuell information om våra hus och området vi bor i. Webbsidan uppdateras kontinuerligt av Petra Pettersson och lena Hedlund

Hemsidan innehåller information från styrelsen och allmänna trivselartiklar. Bidra gärna med artiklar eller förslag till ämne. Kontakta sekreteraren eller vicevärden.

Lås och nycklar: Vid fel på låset till lägenhet kontakta HSB Service. Det finns ingen huvudnyckel för dessa lås.
Kontakta styrelsen om du har hängt reservnycklar i tuben, annars måste låssmed eller HSB Service tillkallas om du låst dig ute. Avgift utgår vid sådant tillfälle. Du måste också vara beredd att legitimera dig. Ev. byte av lås betalas av lägenhetsinnehavaren.

Nycklar: Lägenhetsnycklarna passar även till tvättstuga, källarförråd och cykelrum. Till varje lägenhet hör dessutom en bokningskloss för tvättid med nyckel. Extra lägenhetsnycklar kan beställas hos låsfirma efter kontakt med HSB som utfärdar ett skriftligt intyg.
Förlorar du bokningsnyckeln till tvättstugorna, kontakta vicevärden. Denne kan mot avgift skaffa dig ny bokningskloss med nycklar.

Ohyra: Fastigheterna är försäkrade mot angrepp av skadedjur och ohyra via Länsförsäkringar. Om du märker att din lägenhet utsatts för angrepp kontakta vicevärden eller annan person i styrelsen. Det kan gälla allt från skadeinsekter till möss. En representant kommer då att besöka dig för att bestämma typ av bekämpning samt ge råd om hur fortsatta angrepp undviks. Vi avråder från att den boende själv försöker bekämpa ohyran. Att notera: Spindlar bedöms inte som skadeinsekter. 

Portarna: Öppnas med portkod eller nyckel. Var restriktiv med att förmedla portkod till ev. besökare. Använd nyckel vid kall väderlek så att porten inte står öppen onödigt länge och släpper ut värmen från trapphusen. Använd handtagen för att dra upp dörrarna, inte nyckeln.

Parkering, allmänna regler om parkering

Numrerade parkeringsplats med eller utan elstolpe är hyrda platser och får bara disponeras av den som hyr platsen. Uthyrning av P-platser inom området ombesörjs av styrelseledamot i Brf Anna, se anslag i trappuppgången. Inga parkeringar får ske utanför markerade platser eller anvisade besöksplatser. Kortare tid för på-/avlastningar intill respektive hus får ske inom den lokala regeln på15 min.

Besöksplatser till Brf Anna
Bostadsrättsföreningen Anna disponerar 2 parkeringsplatser vid gaveln av Forsgränd 7. Varje lägenhet tilldelas årligen två parkeringstillstånd för dessa besöksplatser som kan användas vid tillfälliga behov av oss boende och för gäster. Observera tidsbegränsning.

Radio/TV: Lägenheterna är anslutna till kabel-TV som består av f.n.13 kanaler. Endast godkända anslutningskablar får användas och dessa kan du köpa i fackhandeln. Vid installation och användande av s.k. hemmabio, tänk på att speciellt basljudet sprider sig genom väggar och tak.  Av hänsyn till dina grannar, undvik fast montering av högtalare i betongväggar. Tänk också på att dina grannar kanske har sitt sovrum under eller över ditt radio/tv rum. Ditt golv är en grannes tak!                                                

Stadgar: Föreningens stadgar utgörs av HSB:s normalstadgar som har anpassats och antagits av Brf Annas föreningsstämma 2005 och 2006. Stadgarna distribueras till varje bostadsrättshavare, men vill du ha ett nytt ex. kan du få detta från styrelsen.

Sophantering: Föreningen har i Forsgränd 5 en återvinningsanläggning för återvinning av icke skrymmande förpackningsmaterial och för köksavfall. Du kommer in i rummet med din lägenhetsnyckel. Övrigt avfall forslar du själv till kommunens sopstation vid Lennings väg.
Sortering av använda och tomma förpackningar skall ske enligt följande.
I soprummet finns kärl för: Ofärgat glas, färgat glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, hård plast, mjuk plast, tidningspapper, glödlampor, småbatterier och hushållsavfall.
Saker som innehåller material från flera fraktioner sorteras efter det material som överväger. Om det med lätthet kan tas isär så skilj på de olika materialen och sortera.
 I tveksamma fall sorteras avfallet som hushålls/restavfall men det måste då vara förpackat i en väl tillknuten plastpåse. (Dock ej den gröna som kommunen tillhandahåller) Går det inte att förpacka på detta sätt är det kommunens sopstation vid Björshult som gäller.


  Det du inte kan lämna i soprummet är: Grovsopor såsom kyl/frysskåp, TV-apparater och övrigt elektronikskrot, skrymmande förpackningar, uttjänta möbler eller köksredskap, metallskrot samt miljöfarligt avfall som färger, lösningsmedel, bilbatterier o.dyl. Sådant avfall skall lämnas vid kommunens sopstationer.

Här följer en kortfattad beskrivning av de förpackningar som kan lämnas i vår återvinningsanläggning.

Hushållsavfall.

Hushållsavfallet består dels av komposterbart avfall och dels av s.k. restavfall. Det komposterbara skall läggas i brun påse som tillhandahålls av föreningen och det övriga ska läggas i valfri påse som du skaffar själv.

Sopor och avfall får inte placeras utanför kärlen. Notera att inga sopor får läggas oförpackade i denna behållare.
Ibland händer det att kärlen blir fulla. Vänta då gärna tills de har tömts
.


Ofärgat glas.
Flaskor och burkar som är av ofärgat glas.

Färgat glas
Flaskor och burkar som är av färgat glas.
O B S: Avfall av porslin eller keramik får inte läggas här utan skall sorteras som hushållssopor eller restavfall. 
 
Pappersförpackningar 
Mjölk och övriga dryckeskartonger samt övriga emballage av huvudsakligen papper och kartong. Det är särskilt viktigt att pappersförpackningar med plast eller aluminium-beläggning sorteras i denna del men du kan också lägga andra påsar och småkartonger av papper här.  

Wellpapp  Kartonger och förpackningsmaterial av wellpapp läggs i ett särskilt fack längst in i soprummet. Kartonger ska vikas ihop och vid behov skäras sönder för att inte ta för stor plats.

Metallförpackningar  Burkar, metallock, kapsyler, metalltuber, aluminiumfolie och andra förpackningar av metall.

Hårdplast  Burkar, flaskor och andra förpackningar av hårdplast. Notera att blomkrukor av plast sorteras som hushållssopor eller restavfall.
Mjuk plast  
Plastfolie t ex påsar och omslag samt sådana tråg av frigolit som brukar användas vid butiksförpackning av mat. Även frigolitkulor som används som stötskydd i kartong-förpackade artiklar sorteras som mjukplast.  

Glödlampor  En behållare finns för vanliga glödlampor och en för lågenergilampor.
Småbatterier 
Alla typer av småbatterier, i speciell behållare.

Tidningspapper  Tidningar, trycksaker skrivpapper.

Trapphusen  Det är absolut förbjudet att i entré eller på trapplan ställa cyklar, barnvagnar, kälkar el. dyl. Föreningen är (bl. a. i våra försäkringsvillkor) skyldig se till att dessa utrymmen hålls fria annars uppstår en säkerhetsrisk vid utrymning (brand el. liknande). Det kan också förhindra eller försvåra sjuktransporter. Slutligen, så minskar det naturligtvis trivseln och hindrar städningen. De radiatorer som sitter i varje trapphus sköts av ansvariga. Ändra inte på värmereglagen. ·                                                 

Tvättstugor
Föreningen har 3 tvättstugor, en i varje hus. Tvättstugorna får användas endast under de tider som anges i respektive hus.
Bokning av tvättid sker genom att bokningsklossen sätts fast i bokningstavlan. Du disponerar därefter tvättstugan under den tid som din bokningskloss täcker. Tänk på att ta bort/flytta klossen om du av någon anledning blir förhindrad att utnyttja din tvättid så att tvättiden kan utnyttjas av någon annan. Det finns ingen bestämmelse om när du inom bokad tid måste påbörja ditt pass, endast att du måste vara klar när passet är slut. Notera att tvätt efter 22:00 inte är tillåtet.

Om någon av maskinerna inte fungerar som avsett, märk denna med en lapp, och anmäl felet till vicevärden direkt!

Mangla inte tvätt som är alltför fuktig, mangelduken kan då bli förstörd.
Det är synnerligen viktigt att reglerna för bokning av tvättstugor följs och att maskiner och lokal städas ordentligt efter användandet.  Städning av maskiner innebär att du behöver ta bort ludd och damm både ur torktumlaren och torkskåpet. Du behöver även torka bort överflödigt tvättmedel och sköljmedel ur respektive fack på tvättmaskinerna. Rester av parfymerade tvätt-och sköljmedel kan framkalla besvär hos efterkommande användare om denna är allergisk mot parfymer Se och följ även de regler som finns uppsatta i varje tvättstuga.                                      

Om du är ledig under dagtid, spara kvällstiderna och gärna helgtiderna till dem som arbetar.
Ta inte med dig hund, katt eller andra husdjur till tvättstugan.
Det finns personer som är allergiska mot pälsdjur och det är ett bra sätt att hjälpa dem till en besvärsfri tillvaro. 
 

Underhåll/reparation          Allmänt 

Bostadsrättsinnehavaren rättigheter och skyldigheter regleras i normalstadgarna § 36.

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick”

                                                 
Huvudprincipen är att bostadsrättsinnehavaren själv underhåller sin lägenhet och föreningen underhåller fastigheterna i övrigt. En grov tumregel är att du ansvarar för det du kan se i din lägenhet. Är du osäker, kontakta någon i styrelsen. Fasta delar som är gemensamma, el, vatten, ventilation etc. får inte förändras utan att styrelsen har kontaktats
Om du pga. ovarsamhet eller bristande underhåll blir vållande till skada på fastigheten även i den del som faller inom föreningens underhållsansvar, är du skyldig att betala självriskkostnaden i föreningens fastighetsförsäkring vid eventuella reparationsarbeten. Föreningens fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar har tilläggsförsäkring för sistnämnda ansvar. 
 

Bad- och duschrum 
För att undvika vattenskador är det viktigt att bad och duschrum används och vårdas på riktigt sätt. Om du gör hål i golv ovh väggar för att montera egen utrustning se till
att du får en sköljtät fastsättning. Använd silikon eller likvärdig tätmassa och glöm inte att täta gamla hål när du ändrar i inredningen.  Golvbrunnen bör rengöras minst ett par gånger per år genom att lyfta bort galler och eventuell behållare i brunnen. Även ventilen för evakuering av luft skall rengöras ett par gånger per år.                                                                                          

Elinstallation  Alla ändringar av lägenhetens elinstallation skall göras av fackkunnig person. Kontakta HSB Service eller valfri auktoriserad elinstallatör om du vill komplettera eller ändra något. I övrigt se under rubriken Felanmälan.

Fastighetsservice  Föreningen har ett avtal med Samhall AB för trappstädning. För ventilationsservice anlitar vi Plåt & Ventilation AB. För övriga löpande serviceåtgärder anlitas HSB Service eller annan entreprenör.

Om du skall installera en ny inredningsenhet t.ex. spis eller kylskåp, kan du begära offert från HSB eller annan återförsäljare liksom ex. vis för renovering och ombyggnadsarbeten i lägenheten.

2-3 Städdagar, Trädgårdsarbete

För att hålla nere kostnaderna och även för att skapa en social gemenskap och lära känna sina grannar arrangerar föreningen har 2-3 gemensamma städdagar per år. Medlemmarna deltar självfallet efter förmåga. Under sommarperioden ingår även gräsklippning och ogräsrensning i rabatter närmast respektive huskropp. Du noterar på uppsatt lista vilka dagar/tider du kan sköta trädgårdsarbetet.  

Ventilation                     
Våra fastigheter har central ventilation. Vid matlagning kan spiskåpan ställas in på forcerat utsug. Om du upptäcker att ventilationen fungerar dåligt anmäl då detta till vicevärden.  OBS: Fläktsystemet får inte störas genom att egna fläktar inmonteras.

Värme  Fastigheterna har ett vattenburet värmesystem med termostatstyrda ventiler på varje element.

Övrigt  Om du inte finner den sökta informationen, eller är osäker, kontakta någon i styrelsen. Det finns anslag i varje trappa om styrelsens sammansättning och i vilka hus dessa bor.

 

Nyköping i oktober, 2014