Brf Anna

Org.nr 716424-0587

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum 2018-04-17

Plats: Annas restaurang

 

1 Öppnande

    Föreningens ordförande Anders Berg hälsar välkommen och förklarar stämman                            öppnad.

 2 Val av stämmoordförande

    Till stämmoordförande väljs Anders Berg.

    Kritik från Carmonius, som lämnar in en reservation.           Bilaga.

 

 3 Val av protokollförare

    Inger Widholm väljs till protokollförare.

 

 4 Godkännande av röstlängd

    Röstlängden godkännes.                                                           Bilaga .

 

 5 Fastställande av dagordningen

    Dagordningen fastställes.

 

 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet     

    samt val av rösträknare

    Lena Hedlund och Ingemar Westerlund väljs.

 

 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till årsstämman gick ut 2018-03-27 till alla boende. Även information via           Annabladet.

 

Kritik från Carmonius som vill ajournera stämman. Vi gör en omröstning om                  stämman ska fortsätta och efter handuppräckning med 18 för och 1 emot  fortsätter stämman.

    Carmonius lämnar in en reservation och lämnar mötet.       Bilaga.

            

8  Styrelsens årsredovisning

   Styrelsens årsredovisning föredras och beslutas läggas  till handlingarna.

 

9  Revisorernas berättelse

    Berättelsen upplästes av revisorsuppleant Kristine Kalland och beslutas läggas till handlingarna.

 

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

     Resultat- och balansräkningen fastställes.

 

11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda

     balansräkningen

     Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

   . Mötet beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter samt principer för andra

     ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter för kommande verk-

     samhetsår

     HSB rekommenderar: Ordförande 3800:-

                                         Sekreterare  3500:-

                                         Mötesersättning 629:- de 2 första timmarna,

                                         därefter 157:- per påbörjad halvtimme.

      Stämman beslutar att följa dessa rekommendationer.

 

14  Fråga om arvode för revisor för kommande verksamhetsår

      Stämman beslutar om arvode för revisor för 2018, ; 1200:-

 

15  Fråga om arvode för valberedning för kommande verksamhetsår

      Stämman beslutar om arvode till valberedningen för 2018, 1000:-  

 

16  Val av ordinarie styrelseledamöter till ordinarie föreningsstämma

      Till styrelseledamöter väljs

      Jan Svensson ( nyval 2 år) och

      Jan Eriksson   (nyval 1 år)

 

17  Val av styrelsesuppleanter till ordinarie föreningsstämma

      Sandra Svärd väljs som suppleant (nyval 2 år).

 

18  Val av revisor till ordinarie föreningsstämma

     Till revisor väljs Malin Stål (omval 1 år)

 

19  Val av revisorsuppleant till ordinarie föreningsstämma

     Till revisorsuppleant väljs Kristine Kalland ( omval 1 år)

 

20  Val av 1 ordinarie fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands

      föreningsstämma som väljes för en tid av 1 år.

      Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse en representant till HSB Södermanlands föreningsstämma.

 

21  Val av 1 suppleant som fullmäktigeledamot till HSB Söderman-

       lands föreningsstämma, som väljes för en tid av 1 år.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse en suppleant till HSB Södermanlands föreningsstämma

 

22  Val av valberedning med en sammankallande, för en tid av 1 år

     Till valberedning väljs Erik Kullman (omval 1 år)

 

23  Övriga anmälda ärenden.

 

Styrelsens förslag till nya normalstadgar.

 Anders informerade om nyheter i stadgar version 5. Bland annat finns ändringar i    

§ 11, §12, § 16, §21, §22, §27 och §31.

 

Stämman beslutar med majoritet, 18 röster för och 0 emot, att anta dessa stadgar. Beslut ska även tas på närmast efterföljande stämma.

 

Motioner skall vara inlämnade senast utgången av februari månad.

      

 

Skrivelser från Christer och Lillemor Carmonius

-       Skrivelse har inkommit från Christer och Lillemor Carmonius med önskan att styrelsen, med fuktskada i Forsgränd 11 som bakgrund, ska presentera en utredning under 2018. Styrelsen svarar att åtgärder pågår och fuktskadan i Forsgränd 11 ska färdigställas 2018 enligt det åtgärdsprogram som framtagits tillsammans med entreprenör som åtgärdar skadan.

 

-       Motion från Christer Carmonius har inkommit om att intervjua avflyttade om orsaken till att de flyttar, och presentera åtgärder för att minska antalet försäljningar/flyttningar. Styrelsen svarar att man brukar ställa frågan till avflyttade och ofta är svaret personligt. Stämman beslutar med full majoritet att avslå motionen om intervjuer och åtgärder.

 

24  Avslutning

Ordförande avslutar stämman

 

 

Ordförande                                                                  Vid protokollet                   

Anders Berg                                                                 Inger Widholm                      

 

 

Justerare                                                                  Justerare

Lena Hedlund                                                         Ingemar Westerlund

 

...........................................................................................................................................................................

 

 

 

Ordinarie föreningsstämma för Brf Anna den 19 april 2017

1. Öppnande av mötet.

2. Till stämmoordförande valdes Anders Berg.

3. Till protokollförare valdes Petra Pettersson.

4. Röstlängden godkändes av mötet (bilaga 1).

5. Dagordningen fastställdes.

6. Lena Hedlund och Jana Svensson valdes att justera protokollet samt vara rösträknare.

7. Kallelse har behörigen skett.

8. Styrelsens årsredovisning godkändes av mötet.

9. Anders läser upp revisionsberättelsen.

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

jakades.

12. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Mötet beslutar att följa riktlinjerna när det gäller styrelseledamöternas ekonomiska

ersättningar, vilka höjdes med 3,5% vid årsskiftet.

14. Arvode för revisor beslutas bli 1200 kr för kommande verksamhetsår

15. Arvode för valberedning beslutas bli 1000 kr för kommande verksamhetsår.

16. Val av ordinarie styrelseledamöter: Lena Hedlund och Robert Dagander omval på 2

år. Inger Widholm nyval 2 år.

17. Val av styrelsesuppleanter till ordinarie stämma, Jan Svensson nyval 1 år.

18. Val av revisor, nyval Malin Ståhl

19. Val av revisorssuppleant, omval 1 år Kristine Kalland.


20. Val av ordinarie fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma

överlåts till styrelsen.

21. Val av suppleant som fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma

överlåts till styrelsen.

22. Val av valberedning 1 år, omval Erik Kullman.

23. Övriga anmälda ärenden:

Anders berättar att HSB har reviderat stadgarna och den nya versionen, nr 5, har

ändringar i följande paragrafer; § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 25 och § 45. Mötet

beslutar att vi gör dessa ändringar i BRF Annas stadgar. För att dessa ska gälla måste

beslut tas även på efterföljande stämma.


Motion nr 1, inkommen av Jan och Jana Svensson. De har önskemål om att man ska

veta vem som tvättar i tvättstugan samt vem som bokat, så att man kan kontakta

vederbörande om de ska tvätta eller inte på bokad tid om denne inte påbörjat tvätt.

Som det är nu finns det cylindrar som inte är märkta med lägenhetsnummer. Mötet

beslutar att vi ska se över och märka upp cylindrarna.


Motion nr 2, inkommen av Jan och Jana Svensson. Förslag om att byta ut handfat och

ev. sätta in toalett i gästrummet, samt även höja avgiften för att hyra rummet.

Styrelsen får i uppdrag av mötet att ta in offert på detta arbete. Mötet beslutar även

att höja avgiften till 100 kr. Den nya avgiften gäller från 1 maj 2017.

24. Ordföranden avslutar stämman.


Ordförande Sekreterare

Anders Berg Petra PetterssonJusteras Justeras

Lena Hedlund Jana Svensson


Frågor och information

 Rampen utanför Forsgränd 11 ska repareras av HSB service. Arbetet är mer

omfattande än vad de trodde från början. Mer info kommer om när arbetet

startas.


 Underhåll av fasadskador kommer att ske. Nu görs en översyn över vilka skador

som behöver åtgärdas. Styrelsen kommer även se vilka möjligheter det finns att

söka bidrag till detta arbete från Länsstyrelsen.


 Tvättmaskinerna på Forsgränd 7 och 17 börjar bli dåliga. Ev. behöver de bytas ut.

Felanmälan görs till Anders, så kontaktar han firman Palmblads som vi har

serviceavtal med.


 Täckbark är beställd till söndagens planerade städdag. Gödsel bör också köpas in.

Lena pratar med Robert om detta.


 Jan frågar om vi har någon som ansvarar för energifrågor i föreningen. Anders har

som förslag att knyta Joakim Mård från HSB till styrelsen. Han har goda kunskaper

i detta område.


 Bernt vill sätta en bult i farthindren mellan förskolan och Forsgränd 11, så att man

inte kan flytta undan dem. De sitter där för att det skett en dödsolycka tidigare,

på grund av att obehörig biltrafik kört in där. Vi ser gärna att Bernt ordnar med

detta.


 Föreningen har en bostadsrättsförsäkring via Länsförsäkringar, vilket betyder att

man som bostadsrättsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg i sin

egen hemförsäkring. Man kan spara några hundralappar genom att ta bort

bostadsrättstillägget. Men jämför gärna Länsförsäkringarnas bostadsrättstillägg

med ditt eget försäkringsbolags för att se vad de erbjuder i sin

bostadsrättsförsäkring.
 
 
 
 

Ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Anna 2016-04-21.

 1. Öppnande av mötet.

 2. Till stämmoordförande valdes Anders Berg.

 3. Till protokollförare valdes Petra Pettersson.

 4. Röstlängden godkändes av mötet.

 5. Dagordningen fastställdes.

 6. Lena Hedlund och Maud Fröjner valdes att justera protokollet samt vara rösträknare.

 7. Kallelse har behörigen skett.

 8. Styrelsens årsredovisning godkändes av mötet.

 9. Sandra läser upp revisionsberättelsen.

 10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen jakades.

 12. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

 13. Mötet beslutar att följa riktlinjerna när det gäller styrelseledamöternas ekonomiska ersättningar, ordförande 3600 kr, sekreterare 3300 kr, ledamöter 590 kr för de två första timmarna.

 14. Arvode för revisor beslutas bli 1200 kr för kommande verksamhetsår

 15. Arvode för valberedning beslutas bli 1000 kr för kommande verksamhetsår.

 16. Val av ordinarie styrelseledamöter: Jan Eriksson nyval 2 år, Peter Erlin nyval 2 år. Anders Berg omval 2 år, Petra Pettersson omval 2 år. Lena Hedlund och Robert Dagander har båda 1 år kvar.

 17. Val av styrelsesuppleanter till ordinarie stämma har utgått enligt nya stadgarna.

 18. Val av revisor, omval Sandra Andersson.

 19. Val av revisorssuppleant, nyval Kristine Kalland.

 20. Val av ordinarie fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma överlåts till styrelsen.

 21. Val av suppleant som fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma överlåts till styrelsen.

 22. Val av valberedning 1 år, nyval Erik Kullman.

 23. Övriga anmälda ärenden:

   Anders Berättar om de nya stadgarna. Nytt blir att föreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning. Val av ordförande kommer framöver ske på stämman. Stadgarna måste klubbas på två efterföljande stämmor. Valberedningen får större ansvar. Elledningarna i lägenheten, ytterdörrarna samt fläktsystemet ansvarar föreningen för.

Vi beslutar att ta dessa stadgar.

 1. Ordföranden avslutar stämman.

 

Ordförande                                                              Sekreterare

 

Anders Berg                                                             Petra Pettersson

 

Justeras                                                                    Justeras

 

Lena Hedlund                                                           Maud Fröjner