Ordinarie föreningsstämma för Brf Anna den 19 april 2017

1. Öppnande av mötet.

2. Till stämmoordförande valdes Anders Berg.

3. Till protokollförare valdes Petra Pettersson.

4. Röstlängden godkändes av mötet (bilaga 1).

5. Dagordningen fastställdes.

6. Lena Hedlund och Jana Svensson valdes att justera protokollet samt vara rösträknare.

7. Kallelse har behörigen skett.

8. Styrelsens årsredovisning godkändes av mötet.

9. Anders läser upp revisionsberättelsen.

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

jakades.

12. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Mötet beslutar att följa riktlinjerna när det gäller styrelseledamöternas ekonomiska

ersättningar, vilka höjdes med 3,5% vid årsskiftet.

14. Arvode för revisor beslutas bli 1200 kr för kommande verksamhetsår

15. Arvode för valberedning beslutas bli 1000 kr för kommande verksamhetsår.

16. Val av ordinarie styrelseledamöter: Lena Hedlund och Robert Dagander omval på 2

år. Inger Widholm nyval 2 år.

17. Val av styrelsesuppleanter till ordinarie stämma, Jan Svensson nyval 1 år.

18. Val av revisor, nyval Malin Ståhl

19. Val av revisorssuppleant, omval 1 år Kristine Kalland.


20. Val av ordinarie fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma

överlåts till styrelsen.

21. Val av suppleant som fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma

överlåts till styrelsen.

22. Val av valberedning 1 år, omval Erik Kullman.

23. Övriga anmälda ärenden:

Anders berättar att HSB har reviderat stadgarna och den nya versionen, nr 5, har

ändringar i följande paragrafer; § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 25 och § 45. Mötet

beslutar att vi gör dessa ändringar i BRF Annas stadgar. För att dessa ska gälla måste

beslut tas även på efterföljande stämma.


Motion nr 1, inkommen av Jan och Jana Svensson. De har önskemål om att man ska

veta vem som tvättar i tvättstugan samt vem som bokat, så att man kan kontakta

vederbörande om de ska tvätta eller inte på bokad tid om denne inte påbörjat tvätt.

Som det är nu finns det cylindrar som inte är märkta med lägenhetsnummer. Mötet

beslutar att vi ska se över och märka upp cylindrarna.


Motion nr 2, inkommen av Jan och Jana Svensson. Förslag om att byta ut handfat och

ev. sätta in toalett i gästrummet, samt även höja avgiften för att hyra rummet.

Styrelsen får i uppdrag av mötet att ta in offert på detta arbete. Mötet beslutar även

att höja avgiften till 100 kr. Den nya avgiften gäller från 1 maj 2017.

24. Ordföranden avslutar stämman.


Ordförande Sekreterare

Anders Berg Petra PetterssonJusteras Justeras

Lena Hedlund Jana Svensson


Frågor och information

 Rampen utanför Forsgränd 11 ska repareras av HSB service. Arbetet är mer

omfattande än vad de trodde från början. Mer info kommer om när arbetet

startas.


 Underhåll av fasadskador kommer att ske. Nu görs en översyn över vilka skador

som behöver åtgärdas. Styrelsen kommer även se vilka möjligheter det finns att

söka bidrag till detta arbete från Länsstyrelsen.


 Tvättmaskinerna på Forsgränd 7 och 17 börjar bli dåliga. Ev. behöver de bytas ut.

Felanmälan görs till Anders, så kontaktar han firman Palmblads som vi har

serviceavtal med.


 Täckbark är beställd till söndagens planerade städdag. Gödsel bör också köpas in.

Lena pratar med Robert om detta.


 Jan frågar om vi har någon som ansvarar för energifrågor i föreningen. Anders har

som förslag att knyta Joakim Mård från HSB till styrelsen. Han har goda kunskaper

i detta område.


 Bernt vill sätta en bult i farthindren mellan förskolan och Forsgränd 11, så att man

inte kan flytta undan dem. De sitter där för att det skett en dödsolycka tidigare,

på grund av att obehörig biltrafik kört in där. Vi ser gärna att Bernt ordnar med

detta.


 Föreningen har en bostadsrättsförsäkring via Länsförsäkringar, vilket betyder att

man som bostadsrättsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg i sin

egen hemförsäkring. Man kan spara några hundralappar genom att ta bort

bostadsrättstillägget. Men jämför gärna Länsförsäkringarnas bostadsrättstillägg

med ditt eget försäkringsbolags för att se vad de erbjuder i sin

bostadsrättsförsäkring.
 
 
 
 

Ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Anna 2016-04-21.

 1. Öppnande av mötet.

 2. Till stämmoordförande valdes Anders Berg.

 3. Till protokollförare valdes Petra Pettersson.

 4. Röstlängden godkändes av mötet.

 5. Dagordningen fastställdes.

 6. Lena Hedlund och Maud Fröjner valdes att justera protokollet samt vara rösträknare.

 7. Kallelse har behörigen skett.

 8. Styrelsens årsredovisning godkändes av mötet.

 9. Sandra läser upp revisionsberättelsen.

 10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen jakades.

 12. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen

 13. Mötet beslutar att följa riktlinjerna när det gäller styrelseledamöternas ekonomiska ersättningar, ordförande 3600 kr, sekreterare 3300 kr, ledamöter 590 kr för de två första timmarna.

 14. Arvode för revisor beslutas bli 1200 kr för kommande verksamhetsår

 15. Arvode för valberedning beslutas bli 1000 kr för kommande verksamhetsår.

 16. Val av ordinarie styrelseledamöter: Jan Eriksson nyval 2 år, Peter Erlin nyval 2 år. Anders Berg omval 2 år, Petra Pettersson omval 2 år. Lena Hedlund och Robert Dagander har båda 1 år kvar.

 17. Val av styrelsesuppleanter till ordinarie stämma har utgått enligt nya stadgarna.

 18. Val av revisor, omval Sandra Andersson.

 19. Val av revisorssuppleant, nyval Kristine Kalland.

 20. Val av ordinarie fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma överlåts till styrelsen.

 21. Val av suppleant som fullmäktigeledamot till HSB Södermanlands föreningsstämma överlåts till styrelsen.

 22. Val av valberedning 1 år, nyval Erik Kullman.

 23. Övriga anmälda ärenden:

   Anders Berättar om de nya stadgarna. Nytt blir att föreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning. Val av ordförande kommer framöver ske på stämman. Stadgarna måste klubbas på två efterföljande stämmor. Valberedningen får större ansvar. Elledningarna i lägenheten, ytterdörrarna samt fläktsystemet ansvarar föreningen för.

Vi beslutar att ta dessa stadgar.

 1. Ordföranden avslutar stämman.

 

Ordförande                                                              Sekreterare

 

Anders Berg                                                             Petra Pettersson

 

Justeras                                                                    Justeras

 

Lena Hedlund                                                           Maud Fröjner